සත්බුදු වන්දනා

මොහඳුර පාපයන් සිදබිඳ අනන්ත වූ දුක් සයුරෙන් එතෙර වනු පිණිස බුද්ධාලම්භන ප්‍රිතියෙන් පින් රැස් කරන්නට මහා කරුණාවෙන් මග කියනා “සත්බුදු වන්දනා”.... ජීවමාන බුදුන් දුටුවා හා සම ශ්‍රී සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය අතිමහත් වූ මහා ගෞරවයෙන් ලියෝ ඉතිහසයේ ප්‍රථම වතාවට කප්පිරික්ගම කුඹරුප් පුරාන රාජමහා විහාරස්ථානය , රඹෑව හිදී පැවත්විනි